رزرو نوبت آرایش برلیان
میکرونیدلینگ چیست؟

میکرونیدلینگ چیست؟

میکرونیدلینگ نوعی روش تحریک مکانیکال پوست میباشدکه باعث تحریک پوست وکلاژن سازی میشود.واردکردن سوزنهای استریل ومیکرونی بادقت عمل وتشخیص پزشک یاکارشناس پوست،باعث افزایش انتشارفاکتورهای رشدازفیبروبلاستها،پلاکتهای خونیوبهبودعملکردفاکتورهای رشدalphaوbetaمیشود.این فرایندموجب افزایش تولیدکلاژن والاستین توسط فیبروبلاستها می گردد.کراتونوسیتها نیزبه محل نیدلینگ منتقل شده وباعث افزایش ضخامت اپیدرم میشود.درمرکززیبایی برلیان میکرونیدلینگ ایمن زیرنظرپزشک متخصص پوست انجام میشود.درمیکرونیدلینگ اپیدرم سوراخ میشود ولی تخریب نمیشود،درنیجه درمدت کوتاهی پوست ترمیم،شفاف وبراق میشود.این روش جهت بهبود جای جوش،درمان لک ها،ودرمان شلی وافتادگی پوست صورت وگردنوبهبود ساختارپوست مناسب میباشد.

 

 

طراحی ، تولید ، توسعه و پشتیبانی سئو توسط موسسه مهندسی طراحی محنا